طوایف بمپور

طوایف بمپور به دو بخش تشکیل می شوند . طایفه های بومی و طایفه های مهاجر . طایفه های مهاجر تشکیل شده اند از طایفه نارویی . دکالی . بامری . نرماشیری میدانی . رودینی . هوت پلنگی . صلاح زهی . زین الدینی. ش

طوایف بمپور,طایفه های منطقه بمپور,طوایف منطقه بمپور,لاشارزمین,اقرام بمپوری,قوم بمپور

adyphoto

m.gh.raician.official
طوایف بمپور
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..