5 گزینه وزارت راه برای راه‌آهن چابهار/ خط‌آهن چابهار-زاهدان اولویت‌دارترین پروژه ریلی کشور

بنابر این گزارش در این کمربند یک خط ریلی موازی با خط آهن چابهار- زاهدان- یونسی- سرخس در پاکستان هم در نظر گرفته شده است که اگر این خط فعال شود عملا محوریت خط آهن چابهار- زاهدان- سرخس کاهش می‌یابد. ا

راه آهن چابهار زاهدان,خط ریلی چابهار,خط آهن چابهار- زاهدان,بندر گوادر پاکستان و چابهار

adyphoto

m.gh.raician.official
5 گزینه وزارت راه برای راه‌آهن چابهار/ خط‌آهن چابهار-زاهدان اولویت‌دارترین پروژه ریلی کشور
جایگاه تبلیغاتی سایت روبیکای من
جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت جایگاه تبلیغاتی سایت

..