🌴m.gh.raician🌴

تصویر ثابت

banner ads banner ads banner ads banner ads

دریافت شماره شبا همه بانک ها

شبا عبارت است از شناسه حساب بانکی ایران (IBAN) که توسط بانک مرکزی به منظور تسهیل و استاندارد سازی مبادلات بین بانکی و بین المللی مطابق با استاندارد ISO۱۳۶۱۶ تولید شده است.