آشنایی با انواع واکسن‌های مورد تأیید وزارت بهداشت برای کرونا در ایران

11 / 08 / 1400
18:5

آنچه درمورد واکسن کوواکسین بهارات باید بدانیم:


 آنچه درمورد واکسن آسترازنکا باید بدانیم:


آنچه درمورد واکسن سینوفارم باید بدانیم:


آنچه درمورد واکسن اسپوتنیکv باید بدانیم: