اجرای مرحوم ماشالله بامری و استادشیرمحمداسپندارm.gh.raician