کد رنگ RGB سری اول ما در CSS سه حالت برای درج رنگها داریم کد HTML که با (#) آغاز می شه و شامل شش حرفه که این حروف رو اعداد 0 تا 9 و حروف الفبای انگلیسی از A تا F  تشکیل می دهند رنگ سفید #FFFFFF و رنگ مشکی#000000  می باشد و باقی رنگها بین اینم دو پارامتر

روش دوم استفاده از کدهای RGB است این کدها هم از اسمشون معلومه که از ترکیبات قرمز و سبز و آبی بدست می آیند 

روش آخر استفاده از نام انگلیسی صحیح هر رنگه در ادامه من جدولی از هر سه گزینه تهیه کردم که امیدوارم روزی بدرد بخوره 

پیشنهاد می کنم با فشردن کلیدهای CTRL و D  این صفحه را در بوکمارک های خود نگه دارید تا در صورت نیاز دسترسی به آن راحت تر باشد


   
 R   G     B  HTMLColor Name
240 248 255   aliceblue
250 235 215  antiquewhite
0 255 255   aqua
127 255 212  aquamarine
240 255 255   azure
245 245 220  beige
255 228 196   bisque
0 0 0    black
255 235 205   blanchedalmond
0 0 255   blue
138 43 226   blueviolet
165 42 42  brown
222 184 135   burlywood
95 158 160  cadetblue
127 255 0    chartreuse
210 105 30   chocolate
255 127 80  coral
100 149 237   cornflowerblue
255 248 220   cornsilk 
220 20 60    crimson
0 255 255   cyan
0 0 139  darkblue 
0 139 139    darkcyan 
184 134 11  darkgoldenrod 
169 169 169     darkgray 
0 100 0   darkgreen
189 183 107    darkkhaki
139 0 139   darkmagenta
85 107 47  darkolivegreen
255 140 0   darkorange
153 50 204  darkorchid
139 0 0   darkred
233 150 122   darksalmon
143 188 143   darkseagreen
72 61 139     darkslateblue 
47 79 79    darkslategray 
0 206 209  darkturquoise 
148 0 211   darkviolet
255 20 147  deeppink 
0 191 255  deepskyblue
105 105 105   dimgray
30 144 255  dodgerblue
178 34 34    firebrick
255 250 240   floralwhite
34 139 34  forestgreen
255 0 255   fuchsia
220 220 220  gainsboro
248 248 255    ghostwhite
255 215 0   gold
218 165 32  goldenrod
128 128 128    gray
0 128 0   green
173 255 47  greenyellow
240 255 240  honeydew 
255 105 180    hotpink
205 92 92   indianred
75 0 130  indigo
255 255 240   ivory
240 230 140  khaki
230 230 250  lavender 
255 240 245    lavenderblush 
124 252 0   lawngreen
255 250 205  lemonchiffon
173 216 230   lightblue
240 128 128  lightcoral
224 255 255    lightcyan
250 250 210   lightgoldenrodyellow
144 238 144   lightgreen
211 211 211  lightgrey
255 182 193   lightpink
255 160 122  lightsalmon
32 178 170     lightseagreen 
135 206 250   lightskyblue
119 136 153  lightslategray
176 196 222   lightsteelblue
255 255 224  lightyellow
0 255 0   lime
50 205 50  limegreen
250 240 230    linen
255 0 255   magenta
128 0 0   maroon
102 205 170  mediumaquamarine
0 0 205  mediumblue
186 85 211   mediumorchid
147 112 219   mediumpurple
60 179 113    mediumseagreen
123 104 238   mediumslateblue
0 250 154   mediumspringgreen
72 209 204  mediumturquoise
199 21 133    mediumvioletred
25 25 112   midnightblue
245 255 250  mintcream
255 228 225   mistyrose
255 228 181  moccasin 
255 222 173    navajowhite
0 0 128   navy
253 245 230  oldlace
128 128 0   olive
107 142 35    olivedrab
255 165 0   orange
255 69 0  orangered
218 112 214   orchid
238 232 170  palegoldenrod 
152 251 152    palegreen
175 238 238   paleturquoise 
219 112 147  palevioletred 
255 239 213   papayawhip
255 218 185  peachpuff
205 133 63   peru
255 192 203  pink
221 160 221   plum
176 224 230  powderblue
128 0 128    purple
255 0 0   red 
188 143 143  rosybrown
65 105 225   royalblue
139 69 19  saddlebrown
250 128 114    salmon
244 164 96   sandybrown
46 139 87  seagreen 
255 245 238   seashell 
160 82 45   sienna
192 192 192  silver
135 206 235    skyblue
106 90 205   slateblue
112 128 144  slategray
255 250 250   snow
0 255 127  springgreen
70 130 180    steelblue
210 180 140   tan 
0 128 128  teal
216 191 216    thistle
255 99 71   tomato
64 224 208  turquoise
238 130 238   violet
245 222 179  wheat
255 255 255    white
245 245 245   whitesmoke
255 255 0  yellow
154 205 50   yellowgreen
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic