مسابقه طناب کشی به مناسبت روز جهانی کاروکارگرm.gh.raician