لحظه شکارشدن دختربچه توسط سگهای وحشی

03 / 12 / 1400
10:11

راهنمای تور گردشگری را شیرهای افریقایی خوردند

20 / 12 / 1399
22:26

ایران نوشت:2 شیر گرسنه پس از حمله به یک راهنمای سفر در طبیعت آفریقای جنوبی، او را خوردند.